Portobello Tower in Sardinia

Wall Hangings

Textiles © Laboratorio Tessile Artigianale Isa Frongia | Photos © Kelly Manjula Koza