Portobello Tower in Sardinia

Bags

Textiles © Laboratorio Tessile Artigianale Isa Frongia | Photos © Kelly Manjula Koza